Szeptember 24, 2023 - Gellért, Mercédesz névnapja
Kispesti Egyesített Óvodák
Menü
Gyógypedagógia
Gyógypedagógusok a Kispesti Arany Óvodában

Óvodánkban egy gyógypedagógus, két gyógypedagógus-logopédus szakember foglalkozik - elsősorban - a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, illetve más egyéb képességterület esetén fejlesztésre szoruló gyermekekkel.

Hatékony nevelési-oktatási stratégiákat, tanulásszervezési módokat, munkaformákat, módszereket, eszközöket alkalmazva, a különböző motivációelméletek ismeretének birtokában, törekednek a gyermekek érdeklődésének felkeltésére, motiváltságuk fenntartására. Differenciáló pedagógiai módszereikben képesek az összefüggések felismerésére, megvalósítására a képességfejlesztésben, a funkciózavarok (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.), valamint a diszfunkciók korrekciójában, kompenzálásában, a rehabilitációban, az esélyteremtő társadalmi integrációban.

Távoktatás – Online nevelés

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, illetve más egyéb képességterület esetén fejlesztésre szoruló gyermekek esetében a következő feladatokat látjuk el:

• Eltérő fejlődési útjaihoz illeszkedő elektronikus egyéni fejlesztési tervek készítése.
• Eltérő fejlődési útjaihoz illeszkedő elektronikus fejlesztő feladatsorok, játékok készítése.
• Digitális Pedagógiai Módszertani Központ ajánlásával készült rendszer használata. (eDia és eLea, https://dpmk.hu/ )
• Folyamatos képzés, tanulmányozás egész évben.
• A feladatok, feladatsorok összeállításánál érvényesítjük az egyéni fejlődési és tanulási utakat.
• A fejlesztő, gyakorló és felmérő feladatok olyan tárházát használjuk, amely tudományosan megalapozott tartalmi keretekre épül.
• A sajátos nevelési igény különböző kategóriáira figyelemmel és azon túlmutatva, a gyerekek életkorának, egyéni képességeinek, tanulási sajátosságainak megfelelő fejlesztő, gyakorló feladatok összeállítása, mellyel nagyban segíthető a gyerekek online tanulása.
• Folyamatos elektronikus kapcsolattartás, együttműködés a kollégákkal és a szülőkkel.

Logopédiai szűrések, foglalkozások:

KOFA-3 (Kommunikatív Fejlődési Adattár)

A 3. életévüket betöltött gyermekek nyelvfejlődési szűrésének módszere szülői kérdőíves eljárással történik.
A szűrővizsgálat a gyermekek nyelvi fejlettségéről ad tájékoztatást 5 területen:
• Szókincs
• Mondatok
• Nyelvhasználat
• Példamondatok
• Kis hibák

Ezekben a szekciókban kapott pontszámok alapján állapítja meg a szűrővizsgálat a gyermekek nyelvfejlődési késésének tényét, vagy a tipikus nyelvi fejlettséget.
Amennyiben a szűrés során nyelvfejlődési késés mutatkozik, nyelvi képességfejlesztő terápia indítását javasoljuk.

„SZÓL-E? (Szűrőeljárás az Óvodáskori Logopédiai Ellátáshoz)

Az eljárás alkalmas az augusztus 31-ig 5. életévüket betöltött, a következő tanévben iskolába lépő gyermekek beszéd- és nyelvi zavarainak, illetve utóbbin belül az írott nyelvi zavarokat előre jelző alapképességek fejlettségének szűrésére.

A logopédiai szűrőeljárás változatos feladatokkal, tíz területen tárja fel a gyermekek teljesítményét:
• Artikuláció
• Szóemlékezet
• Álszavak hallási megkülönböztetése
• Formaegyeztetés
• Nyelvtani morfémák használata
• Álszóismétlés
• Mondatismétlés
• Hangtan tudatosság
• Figurasor másolása
• Gyors megnevezés

Részletes, átfogó képet ad a kiejtésről, a nyelvi produkcióról és megértésről, az olvasás-írás előkészültségéről.
A szűrőeljárás több területén való elmaradása esetén, valamint további vizsgálatok eredményei alapján logopédiai terápia javaslunk.
Szükség esetén további vizsgálatokat végzünk: GMP, GOH.

Gyógypedagógiai szűrés, foglalkozások:

A fejlesztések megkezdését megelőzi a képességek pontos felmérése, az egyéni fejlesztési tervek megírása.
Minden 5. életévét betöltő gyermekkel képességvizsgáló (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára) szűrővizsgálatot végzünk. A vizsgálattal kimutathatók azok a készségek, területek, melyeket fokozottan fejleszteni kell az iskolába lépéskor.

A szűrés főbb vizsgált területi:
• Szocialitás
• Beszédhanghallás
• Elemi számolási készség
• Vizuomotoros-koordináció
• Tapasztalati összefüggés-megértés
• Tapasztalati következtetés

További felmerülő nehézségek során, a javasolt esetekben a következő szűréseket végezzük:
• Diszlexia és diszkalkulia veszélyeztetettség,
• Fejlesztő program tanulási- és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor,
• Figyelemvizsgáló tesztek.

A szűrés és a szakértői vélemények alapján a gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozáson vehetnek részt, amelyek a következők:

• Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
• Diszlexia-prevenció
• Diszkalkulia – prevenció
• Készség- és képességfejlesztő foglalkozás
• Finommotorikus – és grafomotoros fejlesztés.

A szűrések eredményeiről a szülők egyéni fogadóóra keretében tájékozódhatnak.